Tumblelog by Soup.io
  • tangy
  • werden
  • thinknet
  • durchzug
  • schlingel
  • Archimedes
  • panpancerny
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

9416 aa2c 500
Reposted fromcassieplacebo cassieplacebo
9433 226d 500
Reposted fromcassieplacebo cassieplacebo
5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann vianiee niee
0103 9fcd
GONDOR CALLS FOR AID, AND ROHAN WILL ANSWER!
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viamangoe mangoe
2679 967e
To jest dopiero aww.
4386 deb4 500
Reposted fromfungi fungi viawrite-url-here write-url-here
4061 d620
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii vianiggertits niggertits
2151 d246 500
Reposted fromtfu tfu vianiggertits niggertits
Nie chce mi się w angielski.
Tak szczerze to to jest po prostu typowe polskie buractwo i przyzwolenie na chamstwo w przestrzeni publicznej, nie sadzę żeby to było tak naprawdę szkodliwe (poza naszym wizerunkiem). Aczkolwiek przyznaję że czasem mi szczęka opada jak widzę co ludzie nie tylko wypisują ale jeszcze podpisują swoim nazwiskiem...
A czy ten kraj jest aż taki zły? Może, ale przynajmniej nie jesteśmy Ukrainą :^
Reposted fromUbik Ubik
Fucking kaszeby and their szuwary.
Reposted fromslova slova viaUbik Ubik
5622 af6e 500
Reposted frommachinae machinae
9388 5918
Reposted frombzium bzium viaUbik Ubik
4856 65d8 500

brujoria:

indignantkurd:

nudewaldo:

biculturalist:

indignantkurd:

“Just divorced the son of a bitch” oh my god

Power

Is that an accurate translation?

Actually, a better translation would be “just divorced the son of a dog” (supposed to be an insult towards the guy and his father) lmao but yes it’s accurate.

◕‿◕

Reposted fromShinnomew Shinnomew viaUbik Ubik
Reposted fromedcW edcW viamangoe mangoe
1839 cd84
Reposted fromkelu kelu
9327 5947 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaUbik Ubik
5798 4eb2
Reposted fromjottos jottos viaUbik Ubik
5135 18ec 500
Reposted fromprivacea privacea viaUbik Ubik
8923 1871 500
daj ać ja pomruczę a ty poczywaj. dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaUbik Ubik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl